Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông
Tuyến 01 -